Home » Циклова комісія спеціальних дисциплін туристичного спрямування

Циклова комісія спеціальних дисциплін туристичного спрямування

Циклова комісія спеціальних дисциплін туристичного спрямування

До складу циклової комісії входять висококваліфіковані педагогічні працівники, які працюють відповідно до інноваційної освітньо-професійної програми; використовують сучасні освітні технології, чим забезпечують підготовку висококваліфікованих фахівців, затребуваних на ринку праці України і Європи.

Тищенко Ольга Леонтіївна, голова цикловоїкомісії,спеціаліст вищої категорії. У 2007 році закінчила Східноєвропейський університет економіки і менеджменту за спеціальністю «Туризм», а у 2008 році – за спеціальністю «Готельне господарство».

Бондар Світлана Вікторівна, спеціаліст другої категорії. У 2011 році закінчила Східноєвропейський університет економіки і менеджменту за спеціальністю «Готельне господарство».

Голуб Олена Анатоліївна, спеціаліст вищої категорії. У 2003 році закінчила Черкаський державний технологічний університет за спеціальністю «Прикладна лінгвістика».

Дрогоман Олена Анатоліївна, спеціаліст другої категорії. У 2004 році закінчила Черкаський державний технологічний університет за спеціальністю «Прикладна лінгвістика».

Погодіна Олена Юріївна, спеціаліст другої категорії. У 2004 році закінчила Східноукраїнський університет ім. В. Даля за спеціальністю «Історія».

Максименко Ярослав Анатолійович, спеціаліст другої категорії. У 2018 році закінчив Черкаський національний університет імені Б.Хмельницького ННІ фізичної культури, спорту і здоров’я за спеціальністю «Фізичне виховання», а у 2020 році – за спеціальністю «Середня освіта» зі спеціалізацією «Фізична культура».

Дисципліни, що викладаються членами циклової комісії

 1. Історія туризму
 2. Географія туризму
 3. Рекреаційна географія
 4. Спеціалізований туризм
 5. Екскурсійна діяльність
 6. Музеєзнавство
 7. Організація МІСЕ-туризму
 8. Організація санаторно-курортної справи
 9. Організація готельного обслуговування
 10. Технологія і організація туристичного обслуговування
 11. Інновінг в туризмі
 12. Туристичне краєзнавство
 13. Туристичне країнознавство
 14. Гастрономічний туризм
 15. Туристичні формальності
 16. Організація міжнародного туризму
 17. Іноземна мова (англійська) туристичної індустрії
 18. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 19. Друга іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 20. Друга іноземна мова туристичної індустрії
 21. Фізичне виховання

Робота, що проводиться цикловою комісією

 Стратегічною метою діяльності циклової комісії є підготовка висококваліфікованих і компетентних професіоналів індустрії гостинності шляхом:

 • здатності забезпечувати ефективну роботу підприємств сфери гостинності за рахунок професійної компетенції та завдяки впровадженню і використанню інноваційних технологій;
 • вміння ефективної комунікаційної взаємодії, створення власного іміджу;
 • самовдосконалення та адаптації в сучасному інформаційному просторі;
 • формування світогляду та сприйняття сучасних проблем розвитку суспільства, духовної культури народу з позицій шанування традицій та культурного надбання українців.

Освітній процес циклової комісії спеціальних дисциплін туристичного спрямування – це інтелектуальна, творча діяльність, що провадиться педагогічними працівниками через систему науково-методичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої особистості.

Особливими завданнями освітніх програм спеціальності «Туризм» є розвиток людських ресурсів, що забезпечується модернізацією методів і технологій навчання. Увага акцентується на особистому саморозвитку, груповій роботі, умінні презентувати результати навчання, що сприятиме формуванню розуміння потреби й готовності до продовження самоосвіти протягом життя.

Результатом навчальної, методичної і наукової діяльності циклової комісії  є підготовка конкуренто орієнтованих фахівців, які в результаті навчання отримують професійні знання про організацію та надання послуг в галузі готельного і туристичного бізнесу; вміння організовувати технологічний процес на виробництві та забезпечувати його ефективність, належний рівень якості продукції та послуг у закладах готельного і туристичного бізнесу; здатність використовувати професійні знання та практичні навички для впровадження інноваційних технологій в галузі для вдосконалення роботи підприємств індустрії гостинності.

Не випадково кажуть: «Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина». Сьогодні, як ніколи, іноземним мовам належить надзвичайно важливе місце у суспільстві. Тому цілком закономірно, що викладачі циклової комісії у освітньому процесі застосовують різні методи і форми навчання. Знання іноземної мови завжди було ознакою високої культури та освіченості.

Викладачі циклової комісії організовують спортивні  заходи, «Дні здоров’я», змагання з волейболу, баскетболу, настільного тенісу, арм-реслінгу. Щороку команди закладу беруть участь у обласних змаганнях. Проводяться дружні матчеві зустрічі з викладачами. Стало доброю традицією щовесни підніматися на найвищу точку нашої країни – гору «Говерлу».

З метою розвитку професійних здібностей студентів та формування креативного підходу до вирішення питань туристичного обслуговування систематично ведеться гурткова робота, проводяться різнопланові заходи під час тижнів спеціальності «Туризм»: олімпіади з навчальних дисциплін, конкурси професійної майстерності, вікторини, краєзнавчі квести, зустрічі з представниками підприємств готельно-туристичної сфери, тематичні відеоперерви, віртуальні подорожі та радіогазети тощо.

Працюють предметні гуртки «Мандрівник», «Легка англійська», «Німецька з задоволенням», «Історичні портрети» та спортивні секції з баскетболу, волейболу, мініфутболу, атлетичної гімнастики.

Туристично-краєзнавча робота посідає важливе місце в діяльності циклової комісії, що сприяє вихованню у молоді патріотизму, національної свідомості, високої моральності шляхом проведення віртуальних подорожей країною, екскурсій містами України та рідним краєм, зустрічей з видатними краєзнавцями.

Такі заходи позитивно впливають на основні фізіологічні показники студентів, розширення світогляду, любов до Батьківщини, формування екологічної культури, розвитку у майбутніх фахівців сфери туризму пізнавального інтересу до професійної діяльності, проведення туристичних походів, екскурсій та інших туристичних заходів.

https://youtube.com/watch?v=YPqKXVKoTIg

Звіт-самоаналіз ц.к. Туризм-І сем.2021-2022.docx

Звіт-самоаналіз-І с-2021-2022.ppt

Презентація досвіду циклової комісії.docx

Презентація досвіду роботи циклової комісії Туризм.ppt

Звіт за 2021-2022 циклової комісії Туризм.ppt

Звіт за рік 2021-2022

Звіт за І сем 2022-2023 циклової комісії Туризм.ppt

Звіт за І семестр 2022-2023- ц.к Туризм.doc

Звіт про роботу гуртків ц.к. спец.дисц.тур.спрямування за 2022-2023.docx

Звіт про підвищення кваліфікації викладачів ц.к спеціальних дисциплін туристичного спрямування 2022-2023.docx

Витяг з протоколу про Презентацію вибіркових дисциплін спеціальності Туризм-2023 р.

Звіт за 2022-2023 Туризм.doc

Звіт за 2022-2023 Туризм.ppt

Звіт за 2023 Туризм.doc

Роль практикоорієнтованої спрямованості освітнього процесу у формуванні особистості креативного фахівця (.docx) (.pptx)