Home » Соціально-гуманітарних дисциплін

Соціально-гуманітарних дисциплін

Склад циклової комісії

До складу циклової комісії входять досвідчені педагогічні працівники технікуму, які забезпечують теоретичну підготовку студентів:

Посипайко Тамара Володимирівна, голова циклової комісії, спеціаліст вищої категорії. Закінчила Міжрегіональну академію управління персоналом за спеціальністю «Правознавство». Педагогічний стаж роботи – 20 років.
Гущина Алла Василівна, заступник директора з виховної роботи, спеціаліст вищої категорії, старший викладач. Черкаський державний педагогічний інститут ім.300- річчя воз’єднання України з Росією, 1987р., спеціальність – «Російська мова і література». Черкаський національний університет ім.Б.Хмельницького, спеціальність «Українська мова та література». Педагогічний стаж роботи – 29 років.
Козиряцька Наталія Анатоліївна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. Закінчила Черкаський педагогічний інститут ім. 300-річчя возз‘єднання України з Росією за спеціальністю «Українська мова та література». Черкаський державний університет  імені Б. Хмельницького за спеціальністю «Управління навчальним закладом». Педагогічний стаж роботи – 23 роки.
Відьменко Марія Олексіївна, кандидат філософських наук, спеціаліст вищої категорії. Закінчила Черкаський державний університет  імені Б. Хмельницького та здобула кваліфікацію філолога, викладача російської мови і зарубіжної літератури, практичного психолога у закладах освіти. Черкаський державний університет імені Б.Хмельницького за  кваліфікацією соціального педагога-правника. Педагогічний стаж роботи – 19 років.
Башей Олексій Олексійович, спеціаліст І категорії. Закінчив Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького за спеціальністю «Соціальна педагогіка». Педагогічний стаж роботи – 13 років.
Назаренко Ірина Леонідівна, спеціаліст вищої категорії. Закінчила Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького за спеціальністю «Українська мова та література», має кваліфікацію «Філолог, викладач української мови і літератури та зарубіжної літератури». Педагогічний стаж роботи – 19 років.
Половнєва Людмила Іванівна, спеціаліст вищої категорії, старший викладач. Закінчила Івано-Франківський державний педагогічний інститут ім. В. Стефаника за спеціальністю «Історія і педагогіка». Педагогічний стаж роботи – 44 роки.

Дисципліни, що викладаються членами циклової комісії

 • Українська мова за професійним спрямуванням
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • Інформатика та комп’ютерна техніка
 • Основи соціальної педагогіки
 • Загальна психологія
 • Теорія соціальної роботи
 • Методика і технологія соціальної роботи
 • Право соціального забезпечення
 • Цивільне та господарське право
 • Адміністративне та кримінальне право
 • Сімейне право
 • Трудове право
 • Організація і облік соціальних виплат
 • Соціальна робота з сім’ями, дітьми та жінками
 • Соціальна робота з окремими категоріями клієнтів
 • Гендерний підхід в соціальній роботі
 • Місцеве самоврядування та соціальна робота
 • Основи валеології та медичних знань
 • Документальне забезпечення соціальної роботи
 • Психологія та етика ділових відносин
 • Менеджмент соціальної роботи
 • Організація благодійної діяльності та волонтерства у соціальній роботі
 • Система служб соціальної роботи
 • Медіація та соціальна робота
 • Практикум з організації тренінгової роботи з групами ризику
 • Практикум з соціальної реклами
 • Теорія і практика медіації
 • Соціальна робота у сфері зайнятості
 • Технологія соціального проектування
 • Соціальний аудит та інспектування

Робота, що проводиться цикловою комісією

Циклова комісія є фундаментальною в системі формування національної свідомості, самосвідомості та громадянських якостей сучасного спеціаліста.

Головна мета роботи циклової комісії полягає в підвищенні успішності студентів та поліпшенні якості підготовки молодших спеціалістів. Досягнення цієї мети циклова комісія здійснює шляхом:

—  навчальної роботи, спрямованої на вдосконалення змісту освіти та навчання і виховання студентів;

—  підвищення кваліфікаційного рівня викладачів, вивчення, узагальнення і розповсюдження передового педагогічного досвіду, застосування нових педагогічних технологій;

—  вдосконалення навчально-матеріальної бази та розробки методичних рекомендацій з використання наочних посібників та технічних засобів у навчально-виховному процесі;

—  організації самостійної роботи студентів;

—  окремим напрямом роботи циклової комісії виступає організаційна робота.

Навчальна робота циклової комісії організовується з урахуванням можливостей сучасних інформаційних освітніх технологій, демократизації навчального процесу і спрямована на поліпшення успішності студентів.

Поліпшенню навчання та успішності студентів сприяє творче застосування методів і прийомів роботи зі студентами. Зокрема, застосування принципів дискусійності, проблемності, індивідуалізації навчання, модульно- рейтингового навчання тощо. На засіданнях циклової комісії систематично проводиться аналіз змісту навчальних програм, вносяться до них зміни, домагаючись логічності змісту тем дисципліни, що вивчаються, реалізації міжпредметних зв’язків.

У центрі уваги циклової комісії є індивідуальна робота викладачів із студентами, зокрема, вивчення та запровадження досвіду роботи з обдарованою молоддю, методики індивідуальних консультацій, запровадження досвіду диференційованого навчання студентів тощо.

Поряд із навчальною роботою циклова комісія вирішує і виховні завдання, перш за все  національно-патріотичного спрямування. Становлення української державності, побудова громадянського суспільства, інтеграція України у світове та європейське співтовариство передбачають орієнтацію на Людину, її духовну культуру й визначають основні напрями виховної роботи зі студентами та модернізації навчально-виховного процесу.

Форми й методи виховання базуються на українських народних традиціях, кращих надбаннях національної та світової історичної науки.

Методична робота є засобом реалізації навчально-виховних цілей, які стоять перед цикловою комісією. Зміст цієї роботи полягає в удосконаленні методичної майстерності викладачів формуванні педагога-дослідника, який би працював над зміною авторитарно-дисциплінарної моделі навчання на особистісно орієнтовану, відзасвоєння студентом знань до всебічного розвитку людини як особистості, як найвищої цінності суспільства; сприяти реалізації принципу: не людина для держави, а держава для людини.

Методична робота циклової комісії носить системний, цілеспрямований характер, а не є звичайним набором розрізнених заходів. Для надання викладачам допомоги в поповненні та оновленні ними психологічно-педагогічних знань, підвищення морального рівня, професійної та ділової кваліфікації і методичної майстерності циклова комісія організовує обговорення індивідуальних планів викладачів щодо підвищення теоретичного рівня та професійної кваліфікації; заслуховування звітів про їх виконання; підготовку викладачами методичних доповідей та обговорення їх на засіданнях комісії; вивчення та запровадження нових технологій навчання в навчальному процесі.

Велику увагу циклова комісія приділяє вивченню й узагальненню передового педагогічного досвіду роботи викладачів своєї комісії. Це сприяє поліпшенню професійного рівня викладачів, якості навчання та виховання студентів.

Велику увагу приділяють створенню методичного забезпечення дисциплін: готують та постійно оновлюють методичні розробки тем з навчальних дисциплін, які мають творчий характер, відображають високий професіоналізм та практичний досвід викладачів, методичні посібники, та методичні рекомендації до виконання самостійних робіт.

Забезпечуючи реалізацію методичної теми, викладачі активно впроваджують інтерактивні технології навчання: проблемне навчання, бесіди, дискусії, тренінги, імітаційні технології тощо.

З метою формування громадянських якостей студентів циклова комісія проводить виховні заходи: флеш-моб «Українська вишиванка», виставки присвячені самобутності української культури, літературно-музичні композиції, круглі столи, науково-теоретичні конференції з нагоди відзначення пам’ятних дат, конкурси декламаторів творів українських письменників, мовно-літературний конкурс ім. Т.Г. Шевченка та мовний конкурс ім. П. Яцика.

Такий підхід до роботи забезпечує належну якість знань студентів.

ЗВІТ-САМОАНАЛІЗ циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін.pptx

Звіт-самоаналіз роботи циклової комісії.docx

Презентація роботи циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін.ppt

Презентація роботи циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін.docx

Звіт про роботу циклової комісії за І семестр 2022 р.