Home » Спеціальних дисциплін підприємництва, торгівлі та фінансів

Спеціальних дисциплін підприємництва, торгівлі та фінансів

Склад циклової комісії

До складу циклової комісії входять досвідчені педагогічні працівники коледжу, які забезпечують теоретичну та практичну підготовку студентів за спеціальностями 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність:

Ананьєва Інна Анатоліївна, голова циклової комісії, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, педагогічний стаж роботи – 19 років.
Крикуненко Людмила Олександрівна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, педагогічний стаж роботи – 31 років.
Вяткіна Тетяна Георгієвна, доктор економічних наук, доцент, спеціаліст вищої категорії, стаж роботи 23 роки.Освіта: 1982р. – Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування
Спеціальність «Металорізальні верстати та інструмент»
1996р. – Черкаський інженерно-технологічний інститут
Спеціальність «Фінанси»
2005р. – Захист кандидатської дисертації зі спеціальності 08.07.01 – економіка промисловості,
тема: «Підвищення конкурентоспроможності промислового комплексу»
2007р.– вчене звання доцента кафедри економіки та управління
2014р. – захист докторської дисертації зі спеціальності 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка,
тема: «Методологічні проблеми стратегічного управління ресурсним потенціалом регіону»
Маринич Світлана Вікторовна, спеціаліст першої категорії, педагогічний стаж роботи – 30 років.
Хохлова Любов Михайлівна, спеціаліст вищої категорії, старший викладач, педагогічний стаж роботи – 27 років.
Мальованна Таїсія Петрівна, спеціаліст вищої категорії, педагогічний стаж роботи – 19 років.
Головатий Віталій Васильович, спеціаліст першої категорії, педагогічний стаж роботи – 12 років.
Мамчур Наталія Олексіївна, спеціаліст вищої категорії, педагогічний стаж роботи – 26 років.
Іващенко Яна Олександрівна, 
Зарубін Олег Вадимович, адміністратор ЄДЕБО.
Зуєнко Діана Вікторівна, лаборант.

Дисципліни, що викладаються членами циклової комісії за спеціальностями:

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 1. Біржова діяльність
 2. Електронна комерція
 3. Комерційна діяльність
 4. Логістика
 5. Обладнання підприємств торгівлі
 6. Організація та технологія торговельних процесів
 7. Основи маркетингу
 8. Основи менеджменту
 9. Основи мерчандайзингу
 10. Торговельне підприємництво
 11. Основи стандартизації, метрології та управління якістю
 12. Основи підприємницької діяльності
 13. Ринок іноземних товарів
 14. Теоретичні основи товарознавства
 15. Товарознавство непродовольчих товарів
 16. Товарознавство продовольчих товарів
 17. Торговельна реклама
 18. Економіка торгівлі
 19. Економіна теорія
 20. Безпека життєдіяльності та охорони праці

072 Фінанси, банківська справа та страхування

 1. Бухгалтерський облік
 2. Банківські операції
 3. Вища математика
 4. Гроші та кредит
 5. Економіка підприємств
 6. Економічна теорія
 7. Економічний аналіз
 8. Інформатика та комп’ютерна техніка
 9. Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах
 10. Казначейська справа
 11. Контроль і ревізія
 12. Облік міжнародних операцій
 13. Основи аудиту
 14. Податкова система
 15. Статистика
 16. Страхові послуги
 17. Фінанси
 18. Фінанси підприємств
 19. Фінансовий облік
 20. Ціноутворення
 21. Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках
 22. Бюджетна система
 23. Маркетинг
 24. Менеджмент
 25. Основи бізнесу

Робота, що проводиться цикловою комісією

Робота викладачів циклової комісії направлена на підготовку фахівців ринкової орієнтації із професійними знаннями і практичними навичками в галузі економіки, підприємництва, фінансів та обліку.

Методична робота викладачів циклової комісії носить системний, цілеспрямований характер. Викладачами розроблені повні комплекси методичного забезпечення, які дають змогу студентам опанувати програмний матеріал, що викладається стаціонарно, а також виконати на високому рівні самостійні роботи.

Метою діяльності викладачів циклової комісії є розвинути творчу особистість, виявити і розкрити індивідуальні здібності і потенціал майбутнього кваліфікованого спеціаліста, виховати людяність, терпимість, любов до людей, громадську зрілість і соціальну активність.

Для здійснення навчально-виховної роботи циклова комісія має необхідне матеріальне та технічне забезпечення. Обладнано 9 навчальних кабінетів, які забезпечені стаціонарними мультимедійними засобами навчання.

Викладачі циклової комісії забезпечують якісну підготовку фахівців та чітку організацію навчального процесу. Направляють свої зусилля на поглиблення індивідуалізації навчання, стимулюють зацікавленість фаховими дисциплінами, розвитку здібностей обдарованих студентів (найрізноманітніші творчі завдання, виступи на міжвузівських студентських конференціях, проведення предметних олімпіад, конкурсів професійної майстерності, залучення до участі у різнопланових виховних та розважальних заходах, благодійних акціях, тощо).

Робота викладачів циклової комісії направлена на підготовку фахівців ринкової орієнтації із професійними знаннями і практичними навичками в галузі підприємництва, торгівлі, фінансів, страхування та обліку, використовуючи інноваційні технології навчання з урахуванням вимог сьогодення.

Формуванню професійних якостей майбутніх фахівців сприяють такі види роботи викладачів:

1. Методична

Методична робота викладачів циклової комісії носить системний, цілеспрямований характер. З урахуванням завдань, що стоять перед навчальним закладом і аналізу роботи за попередні роки, розробляються основні напрями та формулюється методична проблема, над якою циклова комісія працює протягом року.

2. Навчальна та виховна робота

Метою діяльності викладачів циклової комісії є розвинути творчу особистість, виявити і розкрити індивідуальні здібності і потенціал майбутнього кваліфікованого спеціаліста, виховати людяність, терпимість, любов до людей, громадську зрілість і соціальну активність.

Навчальна робота циклової комісії організована з урахуванням вимог навчального процесу коледжу та направлена на поліпшення успішності студентів.

Циклова комісія має необхідне технічне забезпечення для здійснення навчальної роботи: 9 навчальних кабінетів, два із яких обладнані комп’ютерною технікою,  оснащені програмою «1С: Бухгалтерія 8.3». Доступом до глобальної мережі Інтернет забезпечені усі аудиторії.

З метою активізації розумової діяльності студентів викладачі циклової комісії використовують різні форми та методи проведення занять і контролю знань. Вони володіють сучасними методиками навчання; їм притаманні професіоналізм, ініціатива, творчість та організаторські здібності. Викладачі досягають ефективності роботи за допомогою інтерактивних та інноваційних освітніх методів і технологій, які активно використовують у професійному середовищі. Вони впроваджують особистісно-орієнтовані технології (різнорівневі завдання), проблемні лекції, лекції – бесіди, лекції колективного дослідження, лекції з елементами розвивального навчання, що формують творчу особистість студента. На семінарських заняттях створюється атмосфера дискусій і зацікавленого обговорення проблемних питань. На практичних заняттях, у курсових роботах студенти розв’язують виробничих ситуації та проводять аналіз конкретного матеріалу підприємств м. Черкаси.

Викладачі циклової комісії забезпечують максимальну самостійну навчальну діяльність студентів шляхом використання на заняттях мультимедійного супроводу, комп’ютерної техніки, опорних конспектів та іншої наочності, впроваджують ефективні форми та методи контролю знань і умінь студентів: рейтингову систему навчання, тестові завдання різного рівня складності з використанням персональних комп’ютерів тощо.

На засіданнях циклової комісії розглядаються та обговорюються матеріали для проведення контрольних робіт, семестрових екзаменів, заліків і державної атестації студентів, тематики курсових робіт та іншої документації для контролю знань студентів, проводиться аналіз успішності студентів та розробка заходів, спрямованих на ліквідацію заборгованостей, які отримують окремі студенти за дисциплінами циклової комісії.

Виховна робота із студентами викладачами циклової комісії та класними керівниками навчальних груп, передбачає програму заходів щодо виховання всебічно розвиненої особистості, змістом якої є патріотичне, моральне, естетичне виховання; виховання самостійності, толерантності, культури поведінки, поважного ставлення до праці, зацікавленості у навчанні.

Питання особистісного становлення студентів в аспекті їхньої професійної діяльності постійно знаходиться в центрі уваги циклової комісії.

У центрі уваги циклової комісії є індивідуальна робота викладачів із студентами, зокрема, вивчення та запровадження досвіду роботи з обдарованою молоддю, методики індивідуальних консультацій, запровадження досвіду диференційованого навчання.

Щорічно у коледжі проводиться тижневики циклової комісії, у процесі яких викладачі проводять олімпіади з дисциплін, вікторини, конкурси, тематичні вечори, студентські конференції, «круглі столи».

Отже, завдяки різноманітним методам організації роботи цикловою комісією у коледжі створюються сприятливі умови для самопізнання і саморозвитку особистості фахівця, здатного конкурувати на сучасному ринку праці.

3. Підвищення теоретичного рівня та ділової кваліфікації викладачів

Ефективність підготовки висококваліфікованих фахівців залежить від рівня педагогічного професіоналізму викладацького складу. Перехід від знань до професійної підготовки спеціалістів ставить неординарні вимоги до особистості викладача. Формування молодшого спеціаліста професійно-компетентного, умілого керівника, ініціативного, творчого, ділового, який володіє особливостями економічних взаємовідносин, незалежного, знаючого, самостійного, може здійснити тільки такий викладач, який сам бездоганно володіє вищезазначеними якостями та систематично їх розвиває у собі. Отже, викладачі циклової комісії повинні постійно підвищувати свій теоретичний рівень та ділову кваліфікацію.

Звіт-самоаналіз роботи циклової комісії спеціальних дисциплін підприємництва, торгівлі та фінансів у  І семестрі 2021-2022 н.р.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДОСВІДУ РОБОТИ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА ФІНАНСІВ за  2022 н.р.

Декадник циклової комісії 13.03-30.03